راهنماي پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی 1399/07/26


زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان براي ثبت نام :

1- با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه پذیرفته شدگان لازم است از روز دوشنبه 28 مهرماه جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به سامانه آموزشیاربه آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند .

تبصره :
پذیرفته شدگان کلیه واحدهاي دانشگاهی جهت اطلاع از چگونگی تحویل مدارك به صورت فیزیکی به آدر س سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند.
2- عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
3-پرونده کلیه پذیرفته شدگان سال 1399 جهت احراز صلاحیتهاي عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهاي عمومی سازمان مرکزي به اطلاع واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید.
4- با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوزثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت هاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت می باشد.
5- شروع کلاسهاي درس هر واحد یا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن ماه سال جاري و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

مدارکی که مطابق تقویم اعلامی از سوي واحد دانشگاهی لازم است در زمان مراجعه ارائه گردد :

1- پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازم است اصل دیپلم کامل یا اصل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی ویا اصل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام جدید متوسطه، به همراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.
تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرك تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبر پایان دوره را ارائه کند، باید متعهد گردد اصل مدرك را قب ل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.
2-اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن (اصل شناسنامه صرفاً براي تطبیق خواهد بود.)
3- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی(اصل کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود).
4- شش قطعه عکس 4*3  که اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد .(براي مشمولین 12قطعه).
5- اصل و دو برگ تصویرمدرك مشخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.
6- تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرمهاي مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
7- مشمولان دیپلمه اي که با استفاده ازتعهدات خدمتی وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادرمی گردد باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع (چنانچه لطمه اي به انجام تعهدات وارد نشود) را ارائه دهند.
افرادي که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت نام لازم است با مجوز وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند.
8- شاغلین نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی :

1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از پذیرفته شدگان دریافت می گردد .
علاوه بر دو مورد فوق الذکر پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته در بدو ورود به دانشگاه و در این نیمسال باید مبلغ 1500000 ریال و دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته باید مبلغ 1730000 ریال به عنوان هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.
2- کلیه پذیرفته شدگان هر دو مقطع که قصد ثبت نام دارند باید مبلغ 50000 ریال را به عنوان بیمه دانشجویی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

نکته مهم: مطابق مصوبه جلسه 23 شوراي سنجش و پذیرش دانشجو چنانچه پذیرفته شدگان این مرحله دراعلام نتایج رشته هاي باآزمون پذیرفته شده و متقاضی ثبت نام در آن رشته ها باشند، واحدهاي دانشگاهی نسبت به عودت مدارك و مسترد نمودن شهریه اخذ شده اقدام خواهند کرد.