آموزش نحوه اتصال دانشجویان محترم جهت شرکت در کلاس های آموزشی 1399/08/18