شماره های تماس

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر ریاست8736244743-118شماره های دانشگاه
2مدیر پژوهش8736250255-244شماره های دانشگاه
3مسئول آی تی دانشگاه8736244755- شماره های دانشگاه
4تلفن خانه36244751-0شماره های دانشگاه
5دورنگار36244750فاکس118شماره های دانشگاه
6معاون آموزشی و پژوهشی36249026-102شماره های دانشگاه
7امتحانات36249026 201شماره های دانشگاه
8مدیر روابط عمومی8736250255 244شماره های دانشگاه
9کارگزینی هیات علمی36247931 120شماره های دانشگاه
10کارشناسان آموزش36247930 103شماره های دانشگاه
1 2 3