بخشهای مرتبط

تماس با ما


آدرس: ایران، کردستان، سقز، شهرک دانشگاه،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
کدپستی: 6681973477
تلفن:   36244751-087
فاکس: 36244750-087
پست الکترونیکی:  info@iausaghez.ac.ir