امور عمرانیامور عمرانی
هادی ورمزیار
تلفن:08736246277
پست الکترونیکی:
 

 اهداف

  • برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل ساختمانهای آموزشی ، اداری، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری ، سازه،اجرا،در حداقل زمان ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه
  • نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود
  • دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی،اداری و رفاهی و غیره

شرح وظایف

  • انجام نظارت و کنترل نقشه ها و طرح سازه ای پروژه ها و هماهنگی با مشاوران جهت طراحی سازه پروژه ها
  • کنترل صورت وضعیتها انجام مراحل برگزاری مناقصات- عقد قراردادها
  • پیگیری امورات اداری پروژه ها
  • انجام امورات کارپردازینظارت و کنترل نقشه ها و محاسبات سیستم های تأسیساتی پروژه ها و هماهنگی با مشاوران جهت طراحی تأسیسات
  • کنترل صورت وضعیتها