کمیسیون معاملات


کمیسیون معاملات واحد که اعضای آن به شرح ذیل می باشند وظیفه انجام کلیه معاملات دانشگاه اعم از خرید،فروش،رهن ،اجاره ،استیجار،صلح،هبه،پیمانکاری،اجرت کار و غیره را طبق آئین نامه کمیسیون معاملات دانشگاه به عهده دارند.
اعضای کمیسیون معاملات واحد :
1-    رییس واحد (رییس کمیسیون)
2-    معاون اداری و مالی (دبیر کمیسیون )
3-    کارشناس عمرانی (عضو)
4-    کارشناس حقوقی (عضو)
5-    نماینده حراست واحد (عضو بدون حق رای )