ریاست دانشگاه


ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
محمد وارعی
دانشجوی دکتری
رشته: حسابداری
پست الکترونیکی: mohammadvarei@gmail.com

 
 

 

 

سوابق تحصیلی:

 مقطع تحصیلی

 رشته 

 دانشگاه محل تحصیل